Quảng Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2024.

 

 

 

Mục đích của kế hoạch nhằm Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chú trọng công tác tuyên truyền cải cách hành chính cùng với tuyên truyền chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (toàn trình, một phần) theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

Các nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách về cải CCHC; các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, UBND tỉnh về CCHC và những kết quả đạt được; các mô hình, sáng kiến hay, hiệu quả trong thực hiện công tác CCHC.

Tuyên truyền về cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số chuyển đổi số (DTI) và các chỉ số liên quan khác.

Phổ biến, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tại Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác CCHC năm 2024; việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 06.

Nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục CCHC trên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục cập nhật và đăng tải đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp tỉnh, huyện, xã đối với tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp trên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ dichvucong.quangnam.gov.vn. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh tiếp tục tổ chức Cuộc thi tìm hiểu cải CCHC và chuyển đổi số trên truyền hình năm 2024./.

 

Tin liên quan