UBND tỉnh Quảng Nam cấp 30 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

UBND tỉnh Quảng Nam cấp 30 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

 

 

 

Ngày 28/3/2024, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 689/QĐ- UBND cấp kinh phí cho các địa phương với tổng  số tiền: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng), từ nguồn sự nghiệp đảm bảo xã hội, để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Theo đó huyện Núi Thành có 1.050.000.000 ( 1 tỷ không trăm năm chục triệu đồng./.

 

 

 

Tin liên quan