Kế hoạch kiểm tra xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện theo Quyết định số 263/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025.

 Theo đó, mục tiêu tổng quát của Chương trình là tiếp tục triển khai Chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn, bản; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024. Với mục đích theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về quản lý Chương trình NTM, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình NTM ở các cấp địa phương, xác định mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu; qua đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện. Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình NTM.

Theo Kế hoạch, sẽ kiểm tra giám sát Chương trình NTM tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh; Sau kiểm tra sẽ tổ chức đánh giá quá trình thực hiện trên địa bàn từng huyện.

 

Tin liên quan