Vai trò của công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính là hoạt động của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

 

 

Công tác này gồm các hoạt động chủ yếu như: công bố, công khai thủ tục hành chính, kiểm soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh kiến nghị, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nếu làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính sẽ góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. 

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng đó, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Núi Thành luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân tỉnh. Dựa trên những hoạt động về kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh, UBND huyện Núi Thành xây dựng chương trình, hành động của mình để thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn.

Hằng năm, huyện sẽ ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn. Với mục đích nhằm bảo đảm việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và có hiệu quả. Bảo đảm quyền được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện, khắc phục tồn tại, hạn chế của năm 2023; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Quảng Nam về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; nỗ lực, phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa các cấp qua dịch vụ Bưu chính công ích, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân.

 Để công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục đạt được những kết quả cao trong thời gian tới, cần phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu cơ quan, vì công tác kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến nhiều bộ phận trong cơ quan, cần có chỉ đạo của thủ trưởng để thống nhất thực hiện; tăng cường cơ chế giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh hoạt động truyền thông, đặc biệt là trên Cổng thông tin điện tử huyện Núi Thành tại địa chỉ: http://nuithanh.quangnam.gov.vn, để người dân, tổ chức kịp thời nắm bắt các quy định về thủ tục hành chính và giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính./.

 

 

 

Tin liên quan