Huyện Núi Thành tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 với mục tiêu chung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác cải cách hành chính;

 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời khuyến khích, vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia góp ý, phản ánh, kiến nghị để hoàn thiện các quy định hành chính, nhất là các quy định về thủ tục hành chính; đồng thời, tăng cường giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Bộ Nội vụ tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính- Ảnh 1.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể là xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của địa phương.

Đồng thời, nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Thông tin, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Một trong những nội dung thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của  Huyện là tập trung vào các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Đồng thời, tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Hình thức tuyên truyền thông qua các loại hình báo chí và huy động, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, gồm: các đài phát thanh, đài truyền hình và Cổng thông tin điện tử huyện, xây dựng các phóng sự, video clip, chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện về cải cách hành chính trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị. Lồng ghép tuyên truyền công tác cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

 

Tin liên quan