Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” (sau đây viết tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trong năm 2024.

 

 

Mục đích, yêu cầu của Đề án là triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu đến năm 2027 đạt được các mục tiêu của Đề án.

Thực hiện đúng quan điểm, mục tiêu, phạm vi, đối tượng, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án, sát với yêu cầu của công tác vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an Nhân dân, bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của các nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các địa bàn, lĩnh vực.

Để triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả. Trong đó, cần tập trung triển khai một số nội dung sau:

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, thời điểm, địa bàn, lĩnh vực cụ thể của Đề án.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án.

Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xây dựng các tình huống, kịch bản triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự tại từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang thiết bị theo yêu cầu thực tế của các địa phương.

Huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh  phối hợp với UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị chức năng, các đoàn thể và tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ của Đề án.

                                                            

Tin liên quan