Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Theo công văn, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu này đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện triển khai thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2023, huyện Núi Thành đạt loại khá với 88,80/100 điểm, xếp vị thứ 03/18 huyện, thị xã, thành phố; có 07 xã, thị trấn thực hiện tốt việc cập nhật hồ sơ, xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh (Igate).

          Để tiếp tục nâng cao các chỉ số về phục vụ người dân và doanh nghiệ, ngày 19/01/2024, UBND huyện Núi Thành ban hành Công văn số 161/UBND-VP về tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

          Theo đó, Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau: 

Tập trung rà soát, khẩn trương chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong thời gian qua.

Tăng cường việc sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; tập trung tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, đảm bảo quy định.

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, tăng cường hướng dẫn công dân nộp trực tuyến qua mạng từ Cổng dịch vụ công quốc gia; thường xuyên cập nhập hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh hằng ngày, hằng giờ; hạn chế thấp nhất tình trạng chậm tiếp nhận, giải quyết quá hạn nếu không có nguyên nhân khách quan, lý do bất khả kháng.

 Khẩn trương triển khai thanh toán trực tuyến đối với các TTHC có phát sinh phí; phát hành hóa đơn điện tử cho công dân, sử dụng chữ ký số các nhân để thực hiện các chức năng trên hệ thống.

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định để phục vụ cho công tác tái sử dụng kết quả số hóa trên môi trường điện tử, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; sử dụng khai thác dịch vụ dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đầy đủ các bước xử lý hồ sơ theo đúng yêu cầu để đạt được điểm cho tiêu chí Dịch vụ công trực tuyến trong Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg, cụ thể: (1) Hồ sơ TTHC được nộp trực tuyến; (2) Thành phần hồ sơ được cán bộ kiểm soát và ký số; (3) Kết quả hồ sơ phải được đính kèm đầy đủ và phải ký số trên file kết quả; Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng DVC trực tuyến; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đối với hoạt động cung cấp DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp Dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Định kỳ hằng tháng công khai trên cổng thông tin điện tử của Huyện về kết quả đánh giá Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC theo Quyết định số 766/QĐ-TTg, sử dụng kết quả này là một trong những căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.         

Tin liên quan