Tuổi trẻ Núi Thành phát huy vai trò của mạng xã hội trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay           

Những năm gần đây, các cơ sở Đoàn Thanh niên ở huyện Núi Thành đã phát huy vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sử dụng mạng xã hội như một trong những phương thức tuyên truyền quan trọng góp phần lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, ngăn chặn những thông tin xấu độc, tạo được niềm tin trong tuổi trẻ và quần chúng Nhân dẫn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

                                                        

 

Sự phát triển của khoa học công nghệ làm cho các thiết bị thông minh ngày càng có nhiều tính năng tiện ích trong việc chia sẻ, lan tỏa thông tin thì đây cũng chính là công cụ cho kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền những thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Nên cần phải có nâng cao “sức đề kháng” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng bằng việc phát huy vai trò định hướng thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, của hệ thống báo chí cách mạng và mạng xã hội của Việt Nam.  Trong những năm gần đây, công tác tuyên truyền, giáo dục nền tư tưởng của Đảng luôn được các cấp Đoàn Thanh niên ở huyện Núi Thành quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Ban Thường vụ huyện Đoàn đã chỉ đạo  các Đoàn cơ sở trong huyện  phát huy lợi thế của các nền tảng mạnh xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận trong cán bộ đoàn viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Mạng xã hội và vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Mạng xã hội ngày càng có bước phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến đời sống xã hội ở hầu hết các nước trên thế giới. Việt Nam hiện là một trong những nước có tốc độ phát triển internet và ứng dụng mạng xã hội hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Một số mạng xã hội đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam như: Facebook, Zalo, Youtube, Instagram, Tiktok...                                                Mạng xã hội với nhiều ưu thế vượt trội về cách thức sử dụng, nội dung phong phú,  đối tượng tiếp cận rộng lớn, người dùng không bị bó buộc về thời điểm tiếp cận thông tin, đang là một trong những kênh thông tin quan trọng trong đời sống của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, mạng xã hội cũng còn bộc lộ những điểm hạn chế, khó khăn cho công tác tuyên truyền, giáo dục như một số thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, thiếu kiểm chứng, tin giả, tin xấu độc; các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị tăng cường sử dụng mạng xã hội để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.                                                           Thực tế, trong những năm qua, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá bằng nhiều hình thức, đẩy mạnh các hoạt động gây nhiễu loạn thông tin, đặc biệt là trên không gian mạng chúng  tăng cường xuất bản, phát tán các ấn phẩm trên nhiều website, mạng xã hội xuyên tạc đường lối, chính sách của cũng như phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam... nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nước ta.

Trước tình hình đó, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Núi Thành luôn chú trọng và quan tâm đên công tác tuyên truyền bảo vệ tư tưởng của Đảng trong đoàn viên thanh niên và từ Đoàn thanh niên lan tỏa ra xã hội đến mọi tầng lớp Nhân dân. Do nhận thức rõ được ý nghĩa, vai trò của mạng xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nên các tổ chức cơ sở Đoàn cũng như các chi đoàn thôn, khối phố, đoàn viên trên địa bàn huyện đã sử dụng mạng xã hội nhất là facebook, đến nay 100% tổ chức cơ sở Đoàn và một số chi đoàn thôn, khối phố trong huyện đã có trang facebook và xem đây như một trong những phương thức tuyên truyền góp phần lan tỏa thông tin chính thống, tích cực nhằm ngăn chặn những thông tin xấu độc, tạo được niềm tin trong đoàn viên thanh niên và quần chúng, vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Việc triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã góp phần tạo ra sự đồng thuận trong xã hội; huy động dược vào cuộc một cách tích cực của thanh niên địa phương. Từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác được giao trong việc xây dựng Đảng, Chính quyền, đoàn thể, phát triển kinh tế, xã hội, đảo bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên, Nhân dân được ngày càng được cải thiện và nâng cao.   

Một số giải pháp đã góp phần phát huy vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Núi Thành đã tập trung thực hiện một số giải pháp sau:                                                                                      Các tổ chức cơ sở Đoàn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và các văn bản liền quan nhằm khắc phục tình trạng mất an toàn thông tin trên không gian mạng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và BCH Đoàn các cấp, đặc biệt là đối với các đồng chí bí thư, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội, coi đây là nhân tố quyết định đến hiệu quả, thành công của các hoạt động tuyên truyền.                                                                             Chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin định hướng dư luận, tích cực đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, nhất là khi có các chủ trương, quan điểm mới của Đảng liên quan đến những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của các trang điện tử, các facebook của các cá nhân đoàn viên, các tổ chức Đoàn  trong việc tuyển truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ sở Đoàn, chi đoàn thôn, khối phố  trong việc thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 trung ương và của địa phương; trong đó, xác định việc phát triển trang nhóm Facebook, đăng tải thường xuyên, kịp thời các thông tin chính thống của Đảng, Đoàn, Nhà nước, các hoạt động của Đoàn, các bài viết đấu tranh phản bác là nhiệm vụ then chốt để chiếm lĩnh tư tưởng cán bộ, đoàn viên và quần chúng nhân dân trên không gian mạng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên khi tham gia mạng xã hội; đặc biệt coi trọng và phát huy vai trò của những người có uy tín và ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội tạo ảnh hưởng tốt tới cộng đồng mạng.

 Có thể thấy rằng việc phát huy vai trò của mạng xã hội trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch của tuổi trẻ trên địa bàn huyện Núi Thành trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó khẳng định việc sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền của Đảng là tất yếu khách quan trong bối cảnh hiện nay, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027và Nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp xây dựng lực lượng thanh niên trở thành những người “ vừa hồng, vừa chuyên”  từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Núi Thành phát triển toàn diện và vững mạnh.

 

 

Tin liên quan