Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước.

 

 

 Nhận thức được tầm quan trọng của dữ liệu số, phương án tạo lập, khai thác dữ liệu số để tạo ra các giá trị mới nhằm nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu; từ đó khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu. 

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch với chủ đề tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 của tỉnh là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

 

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh tập trung vào phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia; tổ chức phát động tháng 10 - Tháng tiêu dùng số. Trong đó có các nội dung chủ yếu: Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh; tổ chức giới thiệu các cơ sở dữ liệu mới; thúc đẩy mua sắm trực tuyến qua các sàn thương mại điện tử; tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số.

 

UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các chuyên trang, chuyên mục, kênh thông tin của Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm văn hóa - thể thao các huyện, thị xã, thành phố và đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; trên các trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày  1/10 - 10/10/2023.

                                                                             

 

Tin liên quan