Mười nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục huyện Núi Thành trong năm học mới

Thực hiện theo Kế hoạch của Bộ giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành giáo dục. Theo đó, Phòng giáo dục – Đào tạo huyện đã ban hành chương trình Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 bao gồm 10 nhiệm vụ trọng tâm.

 

         

          Một là, Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục. Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo, tham mưu xây dựng các đề án, chiến lược, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo có chất lượng, hiệu quả và tính khả thi cao. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh tự chủ, bảo đảm vai trò kiến tạo để phát triển giáo dục.

          Hai là, Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục mầm non; bảo đảm an toàn cho 2 trẻ mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non; tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập tư thục. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, huy động trẻ dưới 5 năm tuổi ra lớp; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chỉ đạo thực hiện chương trình giảng dạy lớp 1, 2, 3, 4, lớp 6, 7, 8 đúng quy định; chuẩn bị chu đáo việc lựa chọn sách giáo khoa. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Tiếp tục đổi mới việc tổ chức các kỳ thi cấp huyện; đổi mới việc tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển dự thi thi học sinh giỏi cấp tỉnh; thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả Chương trình xóa mù chữ (XMC) và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá học viên học Chương trình. 

          Ba là, Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, cũng như tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho GDĐT. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhất là cho các trường học khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Bổ sung ngân sách chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục để đảm bảo chi cho hoạt động giảng dạy và học tập.

          Bốn là, Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Tiếp tục tham mưu lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ; đảm bảo các điều kiện để thực hiện có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

          Năm là, Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; xây dựng văn hóa học đường, chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết. Tăng cường phòng, chống bạo lực học đường; hướng dẫn kỹ năng hỗ trợ, xử lý tình huống cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và kỹ năng tự xử lý cho học sinh khi gặp các tình huống có liên quan đến bạo lực học đường. Đồng thời nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo đường lối, chủ trương của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 và các văn bản có liên quan. Phát huy vai trò của giáo dục quốc phòng, an ninh trong giáo dục ý thức, trách nhiệm công dân, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

          Sáu là, Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh. Tiếp tục triển khai khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học, phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích và đuối nước. Tăng cường tổ chức bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao học sinh gắn kết với nội dung môn học giáo dục thể chất thuộc Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tổ chức tốt Giải thể thao học sinh phổ thông huyện Núi Thành năm học 2023 - 2024 và tham gia Giải thể thao tỉnh Quảng Nam năm học 2023-2024.

          Bảy là, Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành.

          Tám là, Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về GDĐT nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong GDĐT; việc dạy thêm, học thêm.

          Chín là, Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành. Tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức triển khai phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

          Mười là, Tăng cường công tác truyền thông giáo dục. Chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ với ngành Giáo dục.

Tin liên quan