Huyện Núi Thành tham  gia Cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023

Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023 được Sở Thông tin và Truyền thông và Đài Phát thanh –Truyền hình tỉnh Quảng Nam phát động trên địa bàn toàn tỉnh.

 

 

Mục đích của cuộc thi nhằm cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân, cán bộ, công chức về thực hiện cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số một cách đồng bộ, hiệu quả trong phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội; Đồng thời để cán bộ công chức của huyện được giao lưu học hỏi trong sân chơi lành mạnh và bổ ích của toàn tỉnh về Cải cách hành chính và Chuyển đổi số.

Huyện Núi Thành cử 11 cán bộ, công chức, viên chức tham gia cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023 lần này. 

Tin liên quan