Hội cựu chiến binh tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

  Ngày12/9/2023, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” và phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.

 

 

        

          Về dự có đồng chí Bùi Văn Trí- Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.  

          103 đồng chí là cán bộ, hội viên Cựu chiến binh của 17 xã, thị trấn đã được quán triệt đầy đủ nội dung, quan điểm của Đảng về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tập trung vào các nội dung chính: Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; Những thách thức mới về công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, hòng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; Biện pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Nhiệm vụ của Cựu chiến binh đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.