Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

 

 

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải bám sát các định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; các hoạt  động tổ chức hưởng ứng cần thiết thực, gắn với hoạt động cụ thể trong xây dựng, tổ chức thi hành và bảo vệ pháp luật theo định hướng lấy người dân làm trung tâm, hướng về cơ sở. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn chủ động lựa chọn hình thức, nội dung, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam  theo Kế hoạch của UBND tỉnh phù hợp, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, đặc biệt tập trung vào 02 tháng (tháng 10, tháng 11 năm 2023), cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2023.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp sẽ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mở chuyên mục Ngày Pháp luật trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam, Trang thông điện tử Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật một cách tiết kiệm, hiệu quả, thiết, thực./. 

                                                                             

 

Tin liên quan