Núi Thành tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Chiều ngày 11/9/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 cho Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam 17 xã, thị trấn.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cụ thể về công tác Đại hội cho Mặt trận cấp xã. Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân huyện nhà trong việc thực hiện đường lối của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và phát động.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và Mặt trận các xã, thị trấn đã thống nhất chọn Mặt trận xã Tam Anh Nam sẽ tổ chức Đại hội điểm và thời gian tổ chức Đại hội điểm hoàn thành trong tháng 01/2024, các xã thị trấn còn lại sẽ hoàn thành Đại hội trước 30/4/2023, cấp huyện sẽ hoàn thành trước 30/6/2023. 

Chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Vũ, Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kết luận đã nhấn mạnh: Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, dân chủ, trang trọng, đúng tiến độ thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, hướng dẫn của Mặt trận cấp trên, đảm bảo quy trình, đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. 

Tin liên quan