Núi Thành triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 01/QĐTTg ngày 03/01/2023 trên cơ sở đề xuất của Hội LHPN Việt Nam. 

 

Triển khai thực hiện Đề án hiệu quả sẽ nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX; phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo cơ hội việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong HTX; phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Huyện Núi Thành phấn đấu đến năm 2025 củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho 19 HTX, 01 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Hỗ trợ cho 142 thành viên, lao động nữ trong HTX, 8 lao động nữ trong Tổ hợp tác có việc làm ổn định; 100% nữ quản lý của HTX (Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị HTX; Giám đốc, Tổng Giám đốc HTX, thành viên Ban kiểm soát) được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; tập huấn cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 01- 03 tổ hợp tác, HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo cơ hội việc làm cho lao động nữ (trên 50% lao động HTX là nữ); tạo việc làm mới cho 20 lao động nữ; 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được tập huấn, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX; ít nhất 90% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX. Đến năm 2030, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho 21 HTX, 02 Tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 160 thành viên, lao động nữ trong HTX, 13 lao động nữ trong Tổ hợp tác; 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 05 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được tập huấn; ít nhất 95% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX.

Thời gian thực hiện Đề án đến năm 2030, chia làm 02 giai đoạn: giai đoạn I: đến năm 2025, giai đoạn II: từ năm 2026 đến năm 2030.

Hội LHPN huyện phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan thực hiện đa dạng hóa các sản phẩm và phương thức truyền thông về KTTT, HTX, Đề án 01, vai trò của phụ nữ trong phát triển KTTT, HTX theo hướng: truyền thông theo nhóm đối tượng, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác truyền thông; kết hợp giữa tổ chức các chiến dịch truyền thông quy mô lớn diện rộng với các hình thức tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các địa bàn theo nhóm đối tượng. Các cấp Hội LHPN trong huyện chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, nền tảng trực tuyến, cơ quan, đơn vị liên quan ở địa phương... để thông tin, tuyên truyền các nội dung, hoạt động và kết quả của Đề án; phát huy thế mạnh công tác truyền thông của các cấp Hội (mạng xã hội, zalo…), xây dựng, duy trì các chuyên mục để đăng tải các nội dung hoạt động. Khuyến khích các cấp Hội đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về lợi ích của KTTT, HTX; vận động hội viên, phụ nữ áp dụng biện pháp chuyển đổi số trong hoạt động KTTT, HTX; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT, HTX bằng các hình thức phù hợp. Quan tâm các hình thức tài liệu số hóa, trực quan (sản phẩm truyền thông nghe, nhìn). Đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình HTX do phụ nữ tham gia quản lý; tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong tổ chức thực hiện.

Từ năm 2023 đến năm 2030, Hội LHPN huyện phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên hiệp Hợp tác xã Nông Nghiệp OCOP Núi Thành, UBND các xã, thị trấn các cơ quan, tổ chức khác có liên quan củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Tăng cường kết nối hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; phương án thu hút, mở rộng thành viên phù hợp với các quy định hiện hành; hướng dẫn thủ tục sắp xếp, củng cố tổ chức, hoạt động để tăng hiệu quả hoạt động của các HTX, tăng thu nhập cho các thành viên HTX. Hướng dẫn, hỗ trợ HTX và thành viên HTX do phụ nữ tham gia quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia bảo hiểm nông nghiệp, hỗ trợ phòng ngừa rủi ro thiên tai, dịch bệnh, tiếp cận các quỹ hỗ trợ HTX, các tổ chức tín dụng. Đồng thời, hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo việc làm cho lao động nữ; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX

Phòng Kinh tế - Hạ tầng là cơ quan được giao phối hợp với Hội LHPN huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Núi Thành, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan thực hiện đẩy mạnh hợp tác kết nối, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm; tổ chức hội nghị, diễn đàn kết nối, xúc tiến thương mại cho các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành với các sàn giao dịch thương mại điện tử/kênh/chợ mua sắm trực tuyến; tham gia chuỗi buôn bán/bán lẻ, hợp tác với các doanh nghiệp, nhà phân phối để đầu tư và tiêu thụ sản phẩm.

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm cho các cơ quan thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, quy định của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng cân đối ngân sách; đồng thời, tăng cường lồng ghép kinh phí thực hiện Đề án từ Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, các chương trình sửa đổi, bổ sung cho giai đoạn 2026 - 2030; các chương trình, dự án khác có liên quan hoặc huy động từ các nguồn tài chính hợp pháp khác (nếu có).

 

Tin liên quan