Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2025

     Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Chỉ thị số 39 -CT/TU về về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiếm thất nghiệp, báo hiếm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 

            Theo đó, trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam các tố chức chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiếm hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ôn định đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiếm y tế trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế trên một số mặt: Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội còn dưới mức tiềm năng; số người tham gia bảo hiểm hội tự nguyện còn thấp, số người tham gia bảo hiềm tế hộ gia đình chưa bền vững; số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt 100%. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh thế chưa tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiếm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động. Tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp. Việc sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở một sổ cơ sở y tế chưa tiết kiệm, hiệu quả.

Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

              Một là, Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Hai là, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa chỉ tiêu phát triển số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tế, chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Ba là, tăng cường lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiếm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong tình hình mới, trọng tâm là công tác phát triển người tham gia, giảm tình trạng chậm đóng, trốn đóng nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiếm thất nghiệp, bảo hiếm y tế. Quản lý, sử dụng có hiệu quả dự toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiếm y tế hằng năm được giao. Tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp với người sử dụng lao động, người lao động, Nhân dân; thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đơn vị đe chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan