Bài giới thiệu sách "Cách mạng tháng Tám 1945 - thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam”/ Tác giả Trịnh Nhu, Trần trọng Thơ .- H.: Quốc Gia- Sự Thật,2011.- 370tr.; 21cm.

Trong lịch sử phát triển mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam, dựng nước luôn luôn đi đôi với giữ nước là quy luật tất yếu. Để chống lại các thế lực xâm lược thường mạnh hơn gấp nhiều lần, giành và giữ gìn nền độc lập và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, tất yếu dân tộc ta phải tiến hành chiến tranh nhân dân, huy động sức mạnh của toàn dân, kết hợp với sức mạnh thời đại.

Quý độc giả thân mến!  

Cách mạng tháng Tám năm 1945  là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhân dân ta đập tan Phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, làm nên thắng lợi của cách mạng tháng tám, đưa dân tộc Việt nam bước sang kỷ nguyên mới- Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Ngay từ cuối thế kỷ XIX tiếp nối truyền thống bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, biết bao bậc trung nghĩa đã đứng lên chống thực dân pháp để dành độc lập, nhưng đều thất bại vì không có một đường lối cứu nước đúng đắn.  Chủ tịch      Hồ Chí Minh tiếp thu chủ nghĩa Mác- Lê nin- Lý luận cách mạng tiên tiến của thời đại - đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn và sáng lập ra Đảng Cộng Sản Việt nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiến hành các cao trào cách mạng, vượt qua bao hy sinh, tổn thất để dành thắng lợi trong cách mạng tháng tám, đem lại cuộc biến đổi xã hội chưa từng có và tạo ra bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc. Cách mạng tháng tám ra đời của cách mạng Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh tinh thần đấu trang quật cường của toàn thể dân tộc Việt nam dưới sự lãnh đạo đúng dắn, sáng tạo của Đảng; là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam qua nhiều thập kỷ khảo nghiệm tìm tòi con đường cứu nước; là kết quả tổng hợp của phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau khi thành lập Đảng

Để giúp bạn đọc thấy rõ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và nhân dân Việt Nam trên con đường đi lên của cách mạng Việt Nam.  Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh 2/9 nhằm khẳng định giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám, khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và nhân dân Việt Nam trên con đường đi lên của cách mạng Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng, phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước,Thư viện huyện Núi Thành xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam”.

 

 

Mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã làm nên một kỳ tích của dân tộc trong thế kỷ XX: Tiến hành thành công Cách mạng Tháng Tám, lật đổ ách thống trị tàn bạo của phát xít Nhật, đánh đổ chế độ quân chủ lỗi thời, giành quyền độc lập dân tộc, khôi phục nền thống nhất của đất nước; thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nhân dân lên vị trí người làm chủ đất nước.

Là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thế kỷ XX, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc ta và trải qua 75 năm kiểm nghiệm bằng những thắng lợi vĩ đại của chiến tranh nhân dân chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, bằng những thành tựu rất quan trọng của sự nghiệp xây dựng đất nước theo đường lối đổi mới mà nhân dân ta đã và đang tiến hành.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để lại những di sản vô giá về lý luận và phương pháp cách mạng, hàm chứa những sáng tạo độc đáo trong xây dựng lực lượng cách mạng, cũng như trong nghệ thuật tiến hành thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa chính trị của toàn dân tộc với tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

 

Đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước và nước ngoài về Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tuy nhiên, với tầm vóc, ý nghĩa to lớn, ảnh hưởng lan tỏa sâu rộng và giá trị lâu bền, Cách mạng Tháng Tám vẫn còn chứa đựng nhiều sự kiện cần được tái hiện, nhiều vấn đề lịch sử cần được luận giải thấu đáo, nhiều kinh nghiệm lịch sử cần được đúc kết và vận dụng cho hiện tại và tương lai.

Tác phẩm "Cách mạng Tháng Tám 1945 - thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam" phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám khởi đầu bằng thời điểm cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra (tháng 9-1939), Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên, huy động tối đa sức mạnh dân tộc chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đến ngày 2-9-1945. 

Tác phẩm gồm 6 chương với những nội dung chính:

 Chương 1- Vận mệnh dân tộc nguy vong dưới ách thống trị Pháp - Nhật và chủ trương “thay đổi chiến lược” của Đảng Cộng sản Đông Dương;

 Chương 2 - Khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc phục vụ nhiệm vụ cứu quốc; 

Chương 3 - Đấu tranh chính trị chuyển lên kết hợp với đấu tranh vũ trang; Chương 4 - “Kháng Nhật cứu nước”; 

Chương 5 - Toàn quốc tổng khởi nghĩa “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”;   Chương 6 - Cách mạng Tháng Tám sự kiểm nghiệm giá trị lý luận cách mạng 

giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam tầm vóc và bài học kinh nghiệm. 

Bên cạnh việc nhấn mạnh những thành công vô cùng lớn lao của Cách mạng Tháng Tám, Tác giả cũng phản ánh và luận giải rõ những hạn chế về quan điểm tiến hành cách mạng, về công tác xây dựng Đảng ở một số cấp bộ; chỉ rõ những khuyết điểm trong đấu tranh chống khủng bố và lãnh đạo khởi nghĩa ở một số địa phương.

Ngoài  cuốn sách trên, Thư viện huyện Núi Thành còn nhiều những cuốn sách  viết về  Cách  mạng tháng Tám 1945 nói riêng và lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam nói chung. Kính mời quý độc giả tìm đọc./.

           

Tin liên quan