Giới thiệu sách: 100 điều nên biết về Cách mạng Tháng Tám 1945 / Tác giả Hà Nguyễn.- Hà Nội : Nxb. Thông tin và Truyền thông, 2020 . - 298tr. ; 21cm.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thực sự là mốc son chói lọi, đó là kết tinh 15 năm đấu tranh kiên cường, gian khổ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng vô sản trên khắp mọi miền Tổ quốc, mạnh mẽ chấm dứt chế độ thực dân và chế độ quân chủ, mở ra thời đại mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên độc lập dân tộc, bình đẳng và tiến bộ xã hội. Cuốn sách 100 điều nên biết về Cách mạng Tháng Tám 1945 sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức vừa tổng hợp, vừa cụ thể, vừa bao quát, vừa chi tiết, cơ bản và cập nhật trong khả năng có thể của người viết về những mấu chốt liên quan đến cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945 như: Sự biến đổi của các giai cấp, tầng lớp xã hội ở Việt Nam dưới sự cai trị của Pháp và Nhật Bản; hậu quả của sự phân hóa giai tầng trong xã hội Việt Nam dưới sự cai trị của Pháp và Nhật Bản; căn cứ đại Cao Bằng được xây dựng và củng cố như thế nào?; sau khi ra khỏi nhà tù Trung Hoa Dân quốc, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã hoạt động kết nối những người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài như thế nào?; sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng đóng vai trò như thế nào đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945;…

Bạn đọc thân mến!

Cuộc cách mạng tháng tám năm 1945 là một mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử của nước Việt, là trang sử  vàng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước tạo ra một bước ngoặc cách mạng trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam, chính thức chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân pháp và phát xít Nhật, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Sức mạnh làm nên thắng lợi cách mạng tháng tám năm 1945 là sức mạnh của sự đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, và thành quả đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân dân ta, là sự hội tụ của ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, là thắng lợi vĩ đại của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám  năm 1945 tạo nên sức bật mạnh mẽ cho dân tộc Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn chồng chất và thử thách nghiêm trọng trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại sâm xây dựng nhiều chế độ mới ghi tiếp nhiều chiến công to lớn và những thành tựu quan trọng tác động tích cực đến sự phát triển của toàn dân tộc.

 

Nhằm giúp cho bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh về sự kiện lịch sử vĩ đại này, Thư viện huyện Núi Thành trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách "100 điều nên biết về cách mạng Tháng Tám 1945" của tác giả Hà Nguyễn. Sách do Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành.

Nội dung cuốn sách gồm 100 câu hỏi bắt đầu từ sự hình thành của chủ nghĩa Phát xít  trên thế giới đến cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Sự phân hóa các giai cấp tầng lớp trong xã hội Việt Nam dưới sự cai trị của Pháp và Nhật cùng các cuộc khởi nghĩa các phong trào đấu tranh đến ý nghĩa thực tiến, ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa đối với lý luận và phương pháp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc cách mạng tháng tám năm 1945. Thông qua cuốn sách phần nào giúp bạn đọc hiểu thêm về truyền thống của dân tộc, về những hi sinh mất mát không gì so sánh được của nhân dân trong đấu trang giải phóng dân tộc, cùng sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng.

Hãy lật giở từng trang sách, bạn đọc sẽ được cung cấp những kiến thức vừa tổng hợp, vừa cụ thể, vừa bao quát, vừa chi tiết, cơ bản và cập nhật về những vấn đề mấu chốt liên quan đến cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945.

100 điều nên biết trong cuốn sách này chắc chắn chưa phải là tất cả những gì cần biết và nên biết về Cách mạng Tháng Tám 1945 trong lịch sử Việt Nam. Nhưng hy vọng rằng, cuốn sách "100 điều nên biết về cách mạng Tháng Tám 1945" sẽ là nhịp cầu nối liền bạn đọc về với lịch sử và văn hóa dân tộc, để mỗi người Việt Nam hôm nay hiểu biết kỹ lưỡng, sâu sắc về lịch sử Việt Nam.

Sách hiện có tại Thư huyện Núi Thành. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Tin liên quan