Triển khai thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5391 đề nghị các sở ngành, địa phương triển khai thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

 

 

Theo đó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Nghị quyết số 07 khi người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến đảm bảo quy định kể từ ngày 1/8/2023.

Mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến (Trích Nghị quyết số 07 ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Quảng Nam)

Mức thu bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại các nghị quyết số 33 (năm 2016), số 07 và số 28 (năm 2017), số 03 (năm 2023) của HĐND tỉnh được áp dụng đối với 3 khoản phí và 5 khoản lệ phí gồm: Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí đăng ký giao dịch bảo đảm; Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; Lệ phí đăng ký kinh doanh; Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; Lệ phí hộ tịch.

Mức thu bằng 80% mức thu phí quy định tại các nghị quyết số 33 (năm 2016) và số 07 (năm 2022) được áp dụng đối với 5 khoản phí gồm: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

 

Tin liên quan