Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính để xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Nghị quyết hướng đến mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021 - 2030.

Theo Nghị quyết, nhiệm vụ Cải cách thủ tục hành chính là một trong 6 nội dung để thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn 2021-2030 gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Nghị quyết cũng nêu rõ mục tiêu về thực hiện cải cách thủ tục hành chính là Cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

Đến năm 2030, 100% thủ tục hành chính, có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến. Tối thiểu 90% thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời, hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%. Môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu.

Để thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ, những năm qua huyện Núi Thành đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn. Hằng năm huyện ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh; Cải cách đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững; kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đúng quy định, cắt giảm mạnh chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Thực hiện lồng ghép cải cách thủ tục hành chính trong các hoạt động của huyện như Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Núi Thành, Cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Núi Thành, Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của huyện Núi Thành; ngoài ra huyện cũng đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm việc gửi thư xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hạn đến tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

 

 

Tin liên quan