Tăng cường chấn chỉnh, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn và thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính

    Trong những năm vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số quốc gia, qua đó đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, từng bước đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cắt giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc cải cách thủ tục hành chính tại một số bộ, ngành, địa phương còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Phản ứng chính sách trước yêu cầu thực tiễn xã hội còn chậm, thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là với doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023.

Xác định thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính là nhiệm vụ trong tâm, huyện Núi Thành đã tăng cường quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao khả năng xử lý thủ tục hành chính, giúp giảm thiểu thời gian và tiền bạc cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt, để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn, không thực hiện xin lỗi người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện chậm trể những thủ tục của người dân, điều này gây nhiều bức xúc cho người dân.

Để khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn, UBND huyện đã ban hành công văn số 1730/UBND-NV ngày 18/8/2023 về chấn chỉnh, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn và thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC. Theo đó, Huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Huyện có hồ sơ trể hẹn tổ chức kiểm điểm các nhân và tập thể có liên quan; đồng thời tìm ra những nguyên nhân các hồ sơ trễ hạn, khắc phục tình trạng số lượng hồ sơ trễ hạn để giải quyết tốt các TTHC.

Ngoài ra, huyện cũng đã yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc gửi thư xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hạn đến tổ chức, cá nhân theo đúng quy định tại Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Đồng thời Đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử; thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

 

 

Tin liên quan