Ủy quyền cho người đứng đầu giải quyết 57 thủ tục hành chính.

   Ngày 16/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký quyết định ủy quyền cho người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết 57 thủ tục hành chính (TTHC).

       

          Thời gian thực hiện ủy quyền kể từ ngày ký quyết định cho đến ngày 30/6/2025, và thay thế các văn bản ủy quyền giải quyết TTHC trước đây. Theo Quyết định 1726 của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giải quyết các TTHC được ủy quyền theo đúng quy định.

          Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phép sử dụng con dấu của mình để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền. Trên cơ sở đó, tổng hợp kết quả, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh (qua sở, ban, ngành thuộc lĩnh vực quản lý).

          Chủ tịch UBND tỉnh, giao các sở, ban, ngành căn cứ lĩnh vực quản lý có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức giải quyết các TTHC được ủy quyền. Định kỳ hằng quý tổng hợp kết quả thực hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật danh mục TTHC ủy quyền, báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.                                                                                                                                                                           

 

 

 

Tin liên quan