Núi Thành thi đua xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch

Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ và cải thiện sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện Núi Thành, Ủy ban nhân dân huyện phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch.

 

 Chủ đề phong trào thi đua là: “Thi đua xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch”.  Qua phong trào thi đua, giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm thay đổi nhận thức về nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người người dân, doanh nghiệp làm thước đo làm cảm hứng trong hoạt động công vụ; xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công chức minh bạch, trong đó sự tương tác giữa các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp lấy niềm tin đặt lên hàng đầu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phong trào thi đua xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành
mạnh, công khai, minh bạch được triển khai sâu rộng, thực chất, đồng bộ; xây
dựng cụ thể các nội dung, mục tiêu, tiêu chí thi đua, tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phấn đấu 100% thông tin, chính sách liên quan đến người dân được công khai, minh bạch để người dân biết, bàn, giám sát và yêu cầu các cấp chính quyền địa phương giải trình. Tất cả các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả thủ tục hành chính bằng bản giấy, mã QR Code và được giới thiệu đến người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết một lần.Phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hẹn và trước thời hạn.Phấn đấu 100% phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được trả lời, giải đáp kịp thời, chính xác. Không có cán bộ, công chức, viên chức vòi vĩnh, nhận “Bôi trơn” trong giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng tiếp công dân “Dân vào niềm nở - Hướng dẫn tận tình - Dân về vui vẻ”. Trụ sở tiếp dân; Bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính “Thân thiện - Sạch sẽ - Gọn gàng - Hiện đại”.

Thời gian thi đua từ ngày 01/8/2023 đến ngày 30/11/2024. Tháng 02/2024 huyện sẽ tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức và kết quả của phong trào thi đua. Tháng 11/2024 sẽ kết thúc đợt thi đua, tổ chức bình xét khen thưởng và tổng kết khen thưởng. Phòng Nội vụ là cơ quan được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển khai phong trào thi đua đạt hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức bình xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua đề nghị UBND huyện khen thưởng.

 

Tin liên quan