Xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa ở huyện Núi Thành

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

 Đây là chương trình có mục tiêu toàn diện, tổng hợp của các chương trình, mục tiêu, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, liên quan trực tiếp đến kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của  người dân và được triển khai thực hiện trong thời gian dài. Xây dựng nông thôn mới đặt ra là một tất yếu khách quan phù hợp với tiến trình phát triển của xã hội hiện đại. 

Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình trọng tâm, trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thực hiện thành công các nghị quyết, kết luận của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Do đó, công tác tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện được Huyện ủy xem là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, ban hành quy chế để tổ chức thực hiện. Đối với các xã, ngoài thành lập Ban chỉ đạo còn thành lập Ban quản xây dựng nông thôn mới, Ban giám sát cộng đồng và Ban phát triển ở các thôn. 

(Ảnh: https://tinhdoanqnam.vn/)

Với việc quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đến nay Chương trình góp phần thay đổi nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vai trò chủ thể của người dân được khẳng định, nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới (NTM); diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên, kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển, phục vụ thiết thực cho sản xuất và cuộc sống của người dân; các điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa được cải thiện rõ rệt; trình độ canh tác và khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật của người dân được cải thiện đáng kể.

Năm 2010, Huyện Núi Thành thực hiện mục tiêu xây dựng Chương trình xay dựng Nông thôn mới với xuất phát điểm rất thấp chỉ có 04 xã đạt từ 5 - 7 tiêu chí; có 12 xã đạt dưới 5 tiêu chí, đặc biệt xã Tam Trà chưa đạt tiêu chí nào. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu; vệ sinh môi trường một số khu vực nông thôn chưa được quan tâm; cơ cấu kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng hiệu quả còn hạn chế; kinh tế hàng hóa, cạnh tranh hội nhập, thiếu bền vững; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng NTM còn nhiều hạn chế. Song với quyết tâm chính trị cao, sau hơn một thập kỷ triển khai thực hiện, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông thôn, nông dân của huyện. Đến nay, toàn huyện có 15/15 xã đạt chuẩn NTM, 01 xã NTM nâng cao, 20 thôn NTM kiểu mẫu. Đô thị Núi Thành đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Thông qua việc xây dựng Nông thôn mới, nhiều hạ tầng nông thôn từng bước bước hoàn thiện tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, hàng hóa được lưu thông, cơ sở vật chất trường lớp, văn hóa thể thao và các công trình phúc lợi khác được đầu tư, tạo điều kiện cho phát triển xã hội…

Hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng, cơ sở vật chất các trường học, cơ sở y tế đều được đầu tư xây dựng; đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn những năm qua được đầu tư khá mạnh và đồng bộ, giao thông đã thông suốt từ vùng Đông đến vùng Tây của huyện với các tuyến đường huyện, đường xã (ĐH, ĐX) được nâng cấp mở rộng, hệ thống giao thông các xã ven biển, xã đảo cũng được nâng cấp từng bước, thông suốt đến các trung tâm xã và các thôn toàn huyện với hơn 312 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa.

Mạng lưới thông tin liên lạc, bưu chính, viễn thông đã được mở rộng đến 100% xã; công nghệ thông tin ứng dụng rộng rãi vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, tất cả các thôn/xã đều có nhà sinh hoạt văn hóa tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh hoạt cộng đồng ở cơ sở. Công tác bảo vệ môi trường nông thôn được chú trọng. Những phong trào như “Sạch làng, đẹp ruộng”, “Thắp sáng làng quê”… đang dần nâng cao ý thức của cư dân nông thôn về giữ gìn môi trường sinh thái và môi trường xã hội. 

 

 

 

Tin liên quan