Huyện Núi Thành đưa ra các biện pháp để thực hiện tốt  công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện

    Chỉ số PAR INDEX là từ viết tắt của Public Administration Reform Index (Chỉ số cải cách hành chính); Chỉ số PAPI là từ viết tắt của The Vietnam Provincial Governance and Public Administration Performance Index (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh); Chỉ số SIPAS là từ viets tắt của Satisfaction Index of Public Administrative Services (Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước).

 

      

          Hằng năm, Chính phủ sẽ tổ chức đánh giá và công bố Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAPI trên toàn quốc, năm 2022 tỉnh Quảng Nam nằm trong 05 tỉnh thành có chỉ số PAR INDEX thấp nhất trong cả nước.

Để cải thiện Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND Huyện Lê Văn Sinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ sau để  thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC)  trên địa bàn huyện.

Các phòng ban, đơn vị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại dẫn đến giảm điểm, giảm bậc các tiêu chí thành phần theo công bố của cấp có thẩm quyền theo tiêu chí của tỉnh đã ban hành; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị mình.

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả các Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2022 bằng nhiều hình thức trên nhiều kênh truyền thông về nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND Huyện Lê Văn Sinh đề cao trách nhiệm của các cơ quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn; Tăng cường đẩy mạnh các giải pháp thông tin, tuyền truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://motcua.quangnam.gov.vn góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC được xử lý trực tuyến của Huyện năm 2023; khắc phục hồ sơ trễ hạn, cập nhật đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đảm bảo 100% hồ sơ TTHC được đồng bộ, công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thường xuyên rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ TTHC; phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC theo đúng chủ trương của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, tạo điều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Lê Văn Sinh cũng giao phòng Nội vụ thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy theo hướng tin gọn, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các phòng, đơn vị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

 

 

Tin liên quan