Tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch”

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ và cải thiện sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch”.

 

 

Mục đích của Kế hoạch nhằm giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm thay đổi nhận thức về nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người người dân, doanh nghiệp làm thước đo làm cảm hứng trong hoạt động công vụ. 

Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công chức minh bạch, trong đó sự tương tác giữa các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp lấy niềm tin đặt lên hàng đầu. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Với yêu cầu: Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch” được triển khai sâu rộng, thực chất, đồng bộ; xây dựng cụ thể các nội dung, mục tiêu, tiêu chí thi đua, tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức phong trào thi đua phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực; qua phong trào thi đua đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong công tác và kiểm điểm cá nhân, tập thể chưa tốt.

                                               

                                                                            

Tin liên quan