Đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 27/6, UBND tỉnh có Công văn 4068 yêu cầu các sở, ban ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực thông tin và truyền thông.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố quyết liệt, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số, Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số, Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chuyển đổi số.

Đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền; đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả bảo đảm khắc phục tình trạng “cát cứ thông tin”, “co cụm dữ liệu”.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ dịch vụ công cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cổng dịch vụ công quốc gia, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm.

 

Tin liên quan