Thực hiện rà soát, đối chiếu làm sạch và nhập  dữ liệu người có công trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc  gia về dân cư

Tại Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đặt ra mục tiêu phục vụ 5 nhóm tiện ích như sau:

 

         Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

          Để quản lý dữ liệu Người có công tập trung, thống nhất tại Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 47/2020/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; đồng thời rà soát, đối chiếu, xác thực, làm sạch bảo đảm thông tin hiện có của Cục người có công chính xác, đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

          Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Lao động thương binh xã hội, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) và Cục Người có công thống nhất ban hành quy trình thực hiện rà soát, đối chiếu làm sạch và nhập dữ liệu người có công trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

          Việc rà soát, đối chiếu làm sạch dữ liệu và tổ chức nhập liệu dữ liệu người có công được thực hiện thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được bảo mật thông tin.

 

Tin liên quan