Tỉnh Quảng Nam có 1.078 dịch vụ công toàn trình

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 về Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 

                    Theo Quyết định này thì trên địa bàn tỉnh sẽ có 1.078 dịch vụ công (DVC) đủ điều điện thực hiện toàn trình  (trong đó cấp tỉnh; 810 DVC, cấp huyện 201 DVC, cấp xã: 67 DVC); và 542 dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện một phần (trong đó cấp tỉnh: 517 DVC, cấp huyện: 10 DVC, cấp xã: 15 DVC).

          Việc cung cấp các DVC toàn trình sẽ giúp cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thủ tục hành chính; đồng thời tiết kiệm được thời gian và chi phí cho các cá nhân và tổ chức trong thực hiện các thủ tục hành chính./

 

 

 

Tin liên quan