Xây dựng và nhân rộng điển hình mô hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước

Xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Việc xây dựng điển hình tiên tiến là cơ sở, tiền đề cho việc lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu để kịp thời động viên và xem xét biểu dương, khen thưởng.

 

 

          Mục tiêu của UBND tỉnh Quảng Nam về “Xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025  là phát huy kết quả đạt được sau Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và lao động, sản xuất kinh doanh.

Đối tượng thực hiện xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến gồm tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động, được tập thể thừa nhận, suy tôn; gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội.

Với các tiêu chí chung cần thực hiện gồm gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; Có mô hình mới, cách làm hay, nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và là nhân tố nổi trội, tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua trên địa bàn huyện; Có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, các hoạt động xã hội khác nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng và nhân rộng mô hình tiên tiến thì công tác tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng. Do đó cần tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tổ chức trao đổi, giao lưu với điển hình tiên tiến thông qua các hình thức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thi đua cùng các điển hình tiên tiến, Tổ chức tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm các điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện, Tổ chức các cuộc thi viết sách, báo, tìm hiểu về các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trên các lĩnh vực, Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan ... tạo không khí phấn khởi, cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Với nội dung tuyên truyền gồm Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Tuyên truyền các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh, huyện và cơ quan, đơn vị, địa phương phát động; kết quả và tác động của phong trào thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương, Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực như kinh tế, nông nghiệp, an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế,…

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan