UBND tỉnh Quảng Nam bãi bỏ một số thủ tục không còn phù hợp với thực tế trên cổng dịch vụ công

  Ngày 12/5/2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu ký ban hành quyết định số 693/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm, lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

        

          Theo Quyết định này thì có 12 thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm, lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm: Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19, Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19, Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID19, Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động, Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID1, Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19, Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19, Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19. 

          

Tin liên quan