Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành thông qua 08 Nghị quyết theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 10

Ngày 8/5/2023, Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành thông qua Nghị quyết số 09/NQ-HĐND để phát triển kinh tế xã hội, đảm bản an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Theo đó, có 08 Nghị quyết được thông qua ban gồm: Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 và năm 2023; Về chủ trương đầu tư một số dự án; Về điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư của các dự án được giao kế hoạch vốn từ đầu năm nhưng đến nay nhưng chưa giải ngân, chưa có nhu cầu giải ngân sang cho các dự án có khối lượng, có nhu cầu bổ sung vốn; Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư kiên cố hóa giao thông nông thôn đợt 3, giai đoạn 2021-2025; Về kế hoạch đầu tư kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) đợt 3, giai đoạn 2021-2025; Về phê duyệt kế hoạch trung hạn thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; Về phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn trung hạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm năm 2021, 2022 và năm 2023; Về Kỳ họp thứ 10 HĐND Huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân Huyện triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng nhân dân Huyện thống nhất; đồng thời chỉ đạo Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân Huyện thông qua tại Kỳ họp.

 

 

 

 

Tin liên quan