Núi Thành tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Núi Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả nhất định.

 

 

Description: Giải thưởng nhiếp ảnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...

Đối với chuyên đề năm 2023, thực hiện Kế hoạch số 262-KH/TU, ngày 31/3/2023 của Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường; khẳng định vị thế và khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam”, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định đây là chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, do đó, để việc học tập có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai kết nối học tập trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến huyện và các xã, thị trấn. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức quán triệt chuyên đề năm 2023 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. 

Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn đảng, toàn quân, toàn dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được thể hiện rõ nét; góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Song song với việc triển khai học tập sâu rộng các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với “làm theo” Bác trong công việc và sinh hoạt hằng ngày; từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên toàn huyện; Việc đăng ký “làm theo” của tập thể cấp ủy và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ cơ bản đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn được giao của cá nhân. Các bản đăng ký cơ bản đảm bảo đúng mẫu quy định, nội dung đăng ký làm theo ngắn gọn, có lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể. Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Áo xanh tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm”, “thắp sáng đường quê”, “nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”... tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, những vấn đề được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Theo đó mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện nêu 5 gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau”, "đảng viên đi trước”. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 101-QĐi/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐi/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; Quy định số 37-QĐi/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm... và các văn bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị... Qua đó, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Qua 02 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã có nhiều đột phá, cách làm hay, sáng tạo thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo Bác, với những việc làm cụ thể, thiết thực hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân, hàng chục mô hình, hàng trăm việc làm theo Bác đã được lựa chọn và triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, cụ thể như: Mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” (Đoàn thanh niên); “Câu lạc bộ giúp phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giải quyết một số vấn đề xã hội”, “Việc làm nhỏ ý nghĩa lớn”, “Nuôi heo đất”, “Thu gom phế liệu bảo vệ môi trường và gây quỹ an sinh xã hội” (Hội Phụ nữ), “Thu gom, phân loại rác thải nhựa tại hộ gia đình chia sẻ yêu thương cơm 0 đồng” (Mặt trận); “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (Ngành giáo dục)...

Nhờ sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cấp ủy các cấp với nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực; xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng; các tổ chức, cá nhân đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương; nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Qua học tập, làm theo và nêu gương, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; các cấp, các ngành, đoàn thể đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị.

 

Tin liên quan