Trước 31/5/2023, hoàn thành xử lý hồ sơ thủ tục hành chính đang giải quyết trễ hạn.

  Ngày 12/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

        

          Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC phải cung cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử (file điện tử có ký số) vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (cán bộ, nhân viên trả kết quả TTHC chỉ xác nhận hoàn thành khi hệ thống đã có kết quả giải quyết TTHC điện tử); thực hiện trả kết quả bằng giấy đồng thời có bản điện tử vào kho dữ liệu của cá nhân, tổ chức cho người dân và doanh nghiệp.

          Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của đơn vị thực hiện dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã bắt buộc thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào, ký số và nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC để chuyển cho bộ phận giải quyết hồ sơ TTHC. Cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC và cán bộ, nhân viên tiếp nhận hồ sơ TTHC tăng cường hướng dẫn để người dân và doanh nghiệp nộp phí, lệ phí thông qua dịch vụ công trực tuyến hoặc thanh toán online, hạn chế nộp tiền mặt trong giải quyết TTHC.

          Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng tư pháp cấp huyện và các xã, phường, thị trấn khẩn trương hoàn thành triển khai dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính, hoàn thành trước ngày 31/5/2023.

          Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương hoàn thành xử lý đối với hồ sơ đang giải quyết trễ hạn trước ngày 31/5/2023./.                                                                                                                                                                                        

 

Tin liên quan