Tăng cường thực hiện theo quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Ngày 23/6/2022 Phó thủ tướng Phạm Bình Minh ký ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg về phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử.

 

        

            Theo đó, bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính(TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử gồm các nhóm chỉ số số thành phần: Công khai, minh bạch; Tiến độ,  kết quả giải quyết;  Số hóa hồ sơ; Cung cấp dịch vụ trực tuyến; Mức độ hài lòng.

          Để thực hiện tốt từng nhóm chỉ số thành phần về Công khai, minh bạch theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện Núi Thành đã thực hiện niêm yết công khai trên cổng dịch vụ công Quốc gia, ngoài ra cũng đã niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. 

          Về tiến độ, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã thị trấn tăng cường xử lý trên hệ thống một cửa điện tử, yêu cầu án bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC phải cung cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử (file điện tử có ký số) vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (cán bộ, nhân viên trả kết quả TTHC chỉ xác nhận hoàn thành khi hệ thống đã có kết quả giải quyết TTHC điện tử); thực hiện trả kết quả bằng giấy đồng thời với bản điện tử vào kho dữ liệu của cá nhân, tổ chức cho người dân và doanh nghiệp. Đối với cán bộ, công chức, viên chức (sử dụng ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ), nhân viên của đơn vị thực hiện dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện, cấp xã (sử dụng chữ ký số công cộng) bắt buộc thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào, ký số và nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC để chuyển cho Bộ phận giải quyết hồ sơ TTHC.

          Bên cạnh việc xử lý hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC và cán bộ, nhân viên tiếp nhận hồ sơ TTHC tăng cường hướng dẫn để người dân và doanh nghiệp nộp phí, lệ phí thông qua dịch vụ công trực tuyến hoặc thanh toán online hạn chế nộp tiền mặt trong giải quyết TTHC.

          Hằng năm, huyện thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân bằng phiếu khảo sát để đánh giá mức độ hài lòng của người dân về các mức độ hoàn thành của việc thực hiện các dịch vụ công;  về hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các thủ tục hành chính. Từ đó, huyện sẽ để ra các giải pháp để nâng cao việc cung cấp dịch vụ công, phục vụ tốt hơn cho cho người dân và doanh nghiệp.

     

 

Tin liên quan