Huyện Núi Thành tiếp tục nỗ lực cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Núi Thành năm 2023.

Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của huyện Núi Thành đạt 87,93 điểm, xếp hạng 04/18 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam, xếp hạng Tốt (tăng 9,22 điểm và tăng 6 bậc so với năm 2021); Chỉ số hài lòng năm 2022 của huyện Núi Thành đạt 95,9%, xếp hạng 01/18 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam được khảo sát (tăng 29,62% và tăng 16 bậc so với năm 2021).

 

 

Trên cơ sở kết quả phân tích Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng năm 2022, để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện chất lượng phục vụ, cung ứng dịch vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, góp phần cải thiện điểm số và vị trí thứ bậc của huyện, Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023.

Huyện Núi Thành phấn đấu duy trì vị thứ xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của huyện (PAR INDEX) trong năm 2023 ở tốp 5 huyện, thị xã, thành phố dẫn đầu. Tập trung cải thiện, nâng cao điểm số đối với từng lĩnh vực cải hành chính của huyện trong năm 2023: lĩnh vực “Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính”: Phấn đấu đạt 13/13,5 điểm tối đa (tăng 0.09 điểm so với năm 2022 là 12.91 điểm); lĩnh vực “Cải cách thể chế”: Phấn đấu đạt 5,5/5,5 điểm tối đa (bằng điểm so với năm 2022); lĩnh vực “Cải cách thủ tục hành chính”: phấn đấu đạt 13/15 điểm tối đa (tăng 4 điểm so với năm 2022 là 9 điểm); lĩnh vực “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính”: Phấn đấu đạt 5/5 điểm tối đa (bằng điểm so với năm 2022); lĩnh vực “Cải cách chế độ công vụ”: Phấn đấu đạt 11,5/11,5 điểm tối đa (bằng điểm so với năm 2022); lĩnh vực “Cải cách tài chính công”: Phấn đấu đạt 7/7,5 điểm tối đa (tăng 1,5 điểm so với năm 2022 là 5,5 điểm); lĩnh vực “Xây dựng và Phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số”: phấn đấu đạt 11/12 điểm tối đa (tăng 0,68 điểm so với năm 2022 là 10,32điểm); phấn đấu đạt 28,2/30 điểm tối đa về điều tra xã hội học; mức độ hài lòng của huyện từ 95,9% trở lên.

Yêu cầu đối với công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính là phải hoàn thành 100% nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính huyện Núi Thành năm 2023; 100% báo cáo CCHC định kỳ đầy đủ nội dung và thời gian quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện kiểm tra trên 30% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (Ban hành báo cáo kết quả kiểm tra trong quý III năm 2023); xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC và triển khai thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch tuyên truyền thông qua nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau; có sáng kiến, giải pháp mới góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC được UBND tỉnh giao; tổ chức diễn đàn đối thoại của người đứng đầu địa phương với người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và đẩy mạnh đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện. Tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của huyện Núi Thành là một nhiệm vụ xuyên suốt trong nỗ lực cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của huyện Núi Thành.

 

Tin liên quan