Tăng cường sử dụng các phần mềm dùng chung trong hoạt động cơ quan nhà nước, hướng tới xây dựng Chính quyền số

   Chính phủ điện tử là Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

 

       Trong khi đó, Chính phủ số là Chính phủ đưa toàn bộ hoạt động của mình lên môi trường số, không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động mà còn đổi mới mô hình hoạt động, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ số và dữ liệu. Xây dựng chính phủ số là quá trình chuyển đổi số của Chính phủ.

Chính phủ số là cấp độ tiếp theo của chính phủ điện tử. Ở đó, mọi thứ được số hóa. Các nền tảng cho phép làm việc thông minh và hiệu quả hơn. Bộ máy trở nên minh bạch. Các quyết định được hỗ trợ định lượng. Nhiều loại hình dịch vụ mới được cung cấp.

Đặc biệt, Chính phủ số được triển khai tại các cấp chính quyền địa phương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thì được gọi là chính quyền số. Tuy cùng bản chất nhưng chính quyền số liên quan đến các nhiệm vụ địa phương và trực tiếp với người dân. 

Tại huyện Núi Thành, thực hiện theo Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” theo đó mục tiêu chính của Đề án là Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, tập trung hoàn thiện nền tảng cơ bản Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Lấy người dân làm trung tâm, cung cấp dịch vụ công chất lượng cao cho người dân. Huy động sự tham gia rộng rãi của người dân, doanh nghiệp trong phát triển và ứng dụng công nghệ số. Hình thành một số dịch vụ đô thị thông minh, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân trên nền tảng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

Theo Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Núi Thành giai đoạn 2021 - 2025, một trong các nội dung tập trung phát triển chính quyền số là chú trọng vào phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt. Duy trì, nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh trong hoạt động của các cơ quan trên địa bàn huyện Núi Thành như phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; Hệ thống Thư điện tử công vụ dùng chung; Hệ thống phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính công (TTHCC), phần mềm tiếp công dân,... Tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tăng cường xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. 

 Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống thông tin hiện có, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin liên quan nhằm tạo thuận lợi trong quá trình sử dụng. Cùng với đó, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phát huy hiệu quả của chính quyền cơ sở, các đoàn thể và toàn xã hội trong công tác hỗ trợ, thúc đẩy người dân, doanh nghiệp thay đổi thói quen, hình thức thực hiện TTHC. 

 

.

 

Tin liên quan