Núi Thành triển khai thực hiện cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Núi Thành vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

 

 

UBND huyện Núi Thành yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: công khai, niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên Cổng thông tin điện tử và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết hiện thủ tục hành chính tại Mục VII, phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh bảo đảm nguyên tắc doanh nghiệp, người dân là trung tâm theo đúng yêu cầu tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 và Quyết định số 468/QĐTTg ngày 27/3/2021; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, khơi thông các nguồn lực xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

 

Tin liên quan