Huyện Núi Thành triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Núi Thành.

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

 Thời gian đến, huyện Núi Thành tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2023, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốcgia (CSDLQG) về dân cư trong công cuộc chuyển đổi số tại địa phương góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số; huy động sự và cuộc của cả hệ thống chính trị, xác định thành công của Đề án 06 là yếu tố quyết định, đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số quốcgia. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện cácnhiệm vụ tại Đề án 06 trên địa bàn huyện, đồng bộ với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2023. Sử dụng các điều kiện hạ tầng công nghệ có sẵn của tỉnh và tiếp tục đầu tư, nâng cấp để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin doanh nghiệp và công dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặt ra cả vềsố lượng và chất lượng. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân làm việc cầm chừng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Đề án 06, đặc biệt trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến.Thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc điểm tại địa phương.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 6/4/2022, về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án 06 trên địa bàn huyện, cácvăn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ chuyên ngành. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chưa được thực hiện hoặc thực hiện chậm không đảm bảo theo tiến độ đã đề ra trong năm 2022 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 trong năm 2023. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyếtthủ tục hành chính tỉnh để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, trong đó, yêucầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân viên thựchiện cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2. Tập trung rà soát từng dịch vụ công, các thành phần hồ sơ trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện cắt giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư(đặc biệt là lĩnh vực tư pháp và tài nguyên môi trường). Đẩy mạnh việc xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó, yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân viên thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tuyên truyền, vận động người thân, công dân tại nơi làm việc và cư trú sử dụngdịch vụ công trực tuyến để thay thế cho hình thức nộp hồ sơ trực tiếp.Triển khai mô hình điểm về xây dựng và cung cấp dịch vụ công trựctuyến tại các đơn vị, địa phương đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện sử dụng thẻ CCCD gắn chip tích hợp Bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh; trang bị đầu đọc thẻ theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ công dân khám, chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID đảm bảo thực hiện 100% trên địa bàn huyện. Hướng dẫn các trường học thực hiện thu học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt. Yêu cầu các cơ sở lưu trú trên địa bàn (nhà nghỉ, nhà trọ), cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở khác có hoạt động lưu trú thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VneID. Thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

Công an huyện là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Tổ công tác Đề án 06 huyện chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

 

Tin liên quan