Công văn phát động hưởng ứng cuộc thi

Công văn phát động hưởng ứng cuộc thi

HUYỆN ỦY NÚI THÀNH

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 106 - CV/BTGHU

Hưởng ứng cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


 

Núi Thành, ngày  17 tháng 3 năm 2023

 

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,

- Ban Chỉ đạo 35 huyện,

- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy,

- Phòng Văn hóa và Thông tin,

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh -Truyền hình huyện.

 

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhằm hưởng ứng và triển khai cuộc thi đạt kết quả cao, Ban Tuyên giáo Huyện ủy kính đề nghị:

1. Các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc thi; vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi. 

2. Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh -Truyền hình huyện tích cực thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện biết, tham gia.

3. Thời gian, địa chỉ nhận bài viết dự thi.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tổ chức thu nhận các bài viết tham dự (gồm bản in và file mềm) và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ nay đến trước ngày 15/7/2022 (tính theo dấu bưu điện).

- Hoặc các cá nhân dự thi có thể nộp trực tiếp bài dự thi (gồm bản in và file mềm) gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam đến hết ngày 15/7/2023 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ: (số 16 đường Trần Quý Cáp, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam); địa chỉ email: thichinhluan35qn@gmail.com.

(Kèm theo công văn là Kế hoạch số 113-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thể lệ cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023).

 

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/cáo),

- Như kính gửi,

- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

TRƯỞNG BAN

 

                                  (đã ký)

 

 

Đoàn Xuân Quang

 

Tin liên quan