Huyện Núi Thành ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính là hoạt động của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

 

Công tác này gồm các hoạt động chủ yếu như: công bố, công khai thủ tục hành chính, kiểm soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh kiến nghị, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nếu làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính sẽ góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng đó, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Để công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách thủ tục hành chính tiếp tục đạt được những kết quả cao trong thời gian tới cần triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC và công tác một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, nhằm đưa công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện đi vào hoạt động thường xuyên, nề nếp đúng quy định. Nâng cao công tác, thể chế, năng lực nghiệp vụ kiểm soát TTHC; tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và địa phương trong trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thực hiện rà soát các TTHC, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, thay thế những quy định TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân và doanh nghiệp.       

          Bên cạnh đó, cần đề cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao kiểm soát thủ tục hành chính, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, xác định công tác kiểm soát TTHC là công việc trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của cơ quan, đơn vị mình;  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; Tuyên truyền để người dân tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai danh mục TTHC, nội dung giải quyết TTHC, địa chỉ phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, thông tin truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo đúng quy định. Đồng thời Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát TTHC, kiên quyết xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện không tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC hoặc có hành vi tiêu cực trong giải quyết TTHC.

 

Tin liên quan