Núi Thành truyền thông chuyển đổi số năm 2023

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số huyện Núi Thành năm 2023 nhằm tổ chức các sự kiện, hoạt động về chuyển đổi số, thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và Nhân dân trong huyện để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn huyện.

 

 Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp, nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng; tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số trong trường học thông qua các buổi dạy học ngoại khóa và các hình thức khác.

Huyện Núi Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, các địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về chuyển đổi số, chính quyền số của Trung ương và của tỉnh Quảng Nam, huyện Núi Thành. Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương điển hình về chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: https://quangnam.gov.vn/ https://chuyendoiso.quangnam.gov.vn. Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số của huyện, tuyên truyền về phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, kinh tế số, xã hội số, dịch vụ công trực tuyến… Thông tin tuyên truyền về xã thông minh, thôn thông minh gắn với triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng. Thông tin tuyên truyền về việc triển khai sử dụng các ứng dụng dùng chung của tỉnh: Q-office, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng Egov Quang Nam, Smart QuangNam, 1022 Quảng Nam, công tác xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số trên địa bàn huyện. Chú trọng tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp về ứng dụng công nghệ số vào quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh... Tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh… Đồng thời, tổ chức cuộc thi trực tuyến về Chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và lan tỏa công cuộc chuyển đổi số đến với toàn dân trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các sự kiện, hoạt động truyền thông chuyển đổi số đảm bảo tính thực tế, hiệu quả, tiết kiệm.

 

Tin liên quan