Nhiều kết quả tích cực từ công tác cải cách hành chính năm 2022

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt và lâu dài trong chiến lược xây dựng và phát triển của huyện; Cải cách hành chính (CCHC) phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, chất lượng điều hành của cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở.

 

 

 Ngay từ đầu năm 2022 huyện đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp tại các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã.

Hưởng ứng Kế hoạch số 7744/KH-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ngày 19/4/2022 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện (thời gian thi đua từ 20/4/2022 đến 15/12/2022). Kế hoạch đã tạo ra đợt thi đua sôi nỗi, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn huyện với các hoạt động cụ thể: Tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã thành lập Tổ tuyên truyền cải cách hành chính và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tổ tuyên truyền hướng dẫn người dân,  tổ chức đến liên hệ nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, xã cách ghi, chép các thông tin đối với các trường hợp nộp hồ sơ bằng giấy; Hướng dẫn người dân, tổ chức tự đăng ký tài khoản dịch vụ công, đăng nhập vào cổng dịch vụ công và nộp hồ sơ dịch vụ công, đăng ký nhận kết quả tại nhà, tra cứu hồ sơ… đối với các trường hợp nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, sau khi UBND tỉnh công bố Quyết định 736/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 về  Phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021, UBND huyện đã ban hành công văn 539/UBND-NV ngày 21/4/2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo nguyên nhân dẫn đến chỉ số hài lòng đạt thấp và đề xuất các biện pháp khắc phục và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

 Công tác tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính được triển khai, thực hiện nghiêm. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra nội vụ, công vụ, cải cách hành chính được tăng cường, qua đó, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện trên địa bàn huyện đều được công khai, niêm yết đầy đủ, kịp thời; thời gian giải quyết các TTHC được rút ngắn, công khai hóa và cập nhật thường xuyên, không xảy ra tình trạng tùy tiện yêu cầu thêm thủ tục, thiếu công khai, minh bạch tại Bộ phận Một cửa huyện.

Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính, huyện đã hoàn  thiện và tăng cường xây dựng các chuyên mục về CCHC , đưa tin, bài nêu gương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện CCHC; đồng thời, tăng cường thông tin, bài viết vào chuyên mục CCHC trên Cổng thông tin điện tử huyện.

Bên cạnh đó, việc chuyển giao nhiệm vụ tiếpnhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện qua Bưu điện huyện thể hiện được tính chuyên nghiệp trong công việc, tận tụy phục vụ tốt hơn cho người dân khi liên hệ công việc, nhằm bảo đảm tính hiệu quả của việc giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp, thời gian qua đã khắc phục nhiều hạn chế, tồn tại.  

          Với những nỗ lực của huyện, vừa qua UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 công bố kết quả xếp hạn chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó UBND huyện đứng vị thứ 4 trên 18 huyện, thành phố. 

          Trong thời gian đến, huyện sẽ khắc phục những hạn chế trong năm 2022 để thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính bằng những hành động cụ thể sau: Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn, không để xảy ra tình trạng trễ hạn hồ sơ, đối với các trường hợp hồ sơ trễ hạn phải có thư xin lỗi người dân, doanh nghiệp; Bàn giao toàn bộ thủ tục hành chính qua Bưu chính công ích để đảm bảo giải quyết tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính, liên quan đến người dân, doanh nghiệp phát sinh.

 

 

Tin liên quan