Chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công cho bưu điện thực hiện

Ngày 27/3/2021 Thủ tướng chính phủ ký ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg, về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện có chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính(TTHC). Nhằm thúc đẩy chuyển giao một phần công việc cho doanh nghiệp bưu chính công ích.

 

 Theo đó, doanh nghiệp bưu chính công ích sẽ tham gia vào việc hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, nội dung đáng chú ý là Bộ phận một cửa sẽ gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả với quá trình tiếp nhận xử lý TTHC; mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính.

Cũng theo Quyết định 468/QĐ-UBND  để nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa, đẩy mạnh cải cách TTHC, tiết kiệm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực cũng như tạo sự thuận tiện và các lợi ích thiết thực cho người dân, các địa phương được phép chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công cho doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện.

Việc tiếp nhận hồ sơ, số hoá hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC là một phần quan trọng trong số hoá dữ liệu, minh bạch thông tin phục vụ cơ sở dữ liệu của cơ quan hành chính nhà nước và chuẩn hoá hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện TTHC.

          Huyện Núi Thành đã chuyển giao qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận hồ sơ à trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện trong năm 2022 gồm 243 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 10 phòng ban thuộc huyện gồm: Phòng Tư pháp: 33 thủ tục; Phòng Lao động, thương binh và xã hội 41 thủ tục hành; Phòng Tài chính- kế hoạch: 21 thủ tục; Phòng Kinh tế- hạ tầng: 34 thủ tục; Phòng giáo dục- Đào tạo: 36 thủ tục; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: 07 thủ tục; Phòng nội vụ: 35 thủ tục; Phòng văn hóa và thông tin huyện 24 thủ tục; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 01 thủ tục; riêng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện có 11 thủ tục chưa bàn giao lại cho bưu điện thực hiện. 

          Những thủ tục đã chuyển giao cho bưu điện được cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, từng bước thực hiện một cửa điện tử mức độ 3,4. Từ tháng 6/2023 sẽ bàn giao luôn 11 thủ tục thuộc thẩm quyền riêng Chi nhánh Văn phòng  đăng ký đất đai huyện cho bưu điện, đảm bảo tiến trình thực hiện Đề án Bưu chính công ích theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

          Hi vọng với  việc kết hợp giữa dịch vụ bưu chính - hành chính công sẽ góp phần đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

 

          

Tin liên quan