Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngày 6/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.

 

 

Theo đó, yêu cầu công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác CHCH tỉnh Quảng Nam năm 2023.

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về CCHC. Phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện CCHC nhà nước như: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

Tuyên truyền kết quả xếp hạng chỉ số CCHC hằng năm của tỉnh và các sở, ngành, địa phương; kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tuyên truyền các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ trong giải quyết công việc liên quan đến người dân.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tập trung tuyên truyền bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh, huyện, xã đã được UBND tỉnh chuẩn hóa và công bố. Hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh để tra cứu thông tin và nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, cài đặt App VNeID và tạo tài khoản định danh điện tử cho công dân. Tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp; các mô hình, sáng kiến hay, hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, tập huấn, hội thảo; trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã; bằng hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền cổ động trực quan tại các tuyến đường chính, khu vực hành chính, khu vực đông dân cư và doanh nghiệp.

                                                                 

                                                                 

 

Tin liên quan