Huyện ủy Núi Thành tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1/2023

Sáng ngày 13/3. tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy Núi Thành khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1/2023.

 

  Đến dự có đồng chí Đoàn Xuân Quang, UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí: Nguyễn Thị Vũ Thảo, Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy và 74 đảng viên mới đến từ 20 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn toàn huyện.

  Trong thời gian 5 ngày (từ 13 đến 17/3), các đồng chí dự lớp sẽ được truyền đạt 10 bài học chính trị theo chương trình mới năm 2023, gồm các nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng - kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn  hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                           

 

Tin liên quan