Huyện Núi Thành phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

  Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Lê Văn Sinh, vừa ký ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 nhằm thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số với sáu nhiệm trọng tâm.

 

        

          Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh và phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân, làm cho chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua không ngừng phát triển.

          Hai là, Thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung trong phong trào thi đua đặc biệt “Núi Thành đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021 - 2025, lấy đầu tư công dẫn dắt để thu hút tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác góp phần quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, tăng cường phân cấp, ủy quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và phát huy tính tự chủ, linh hoạt, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

          Ba là, Đa dạng hóa các hình thức huy động và tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, thực hiện đúng các quy định pháp luật về ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội miền núi, xây dựng nông thôn mới với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Núi Thành chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn huyện.

          Bốn là, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao mạnh mẽ khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Quảng Nam. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, gắn với triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Núi Thành. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 05- NQ/HU ngày 29/4/2021 của Huyện ủy Núi Thành về phát triển thể dục, thể thao huyện Núi Thành giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng; nâng cao chất lượng thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao. Đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần theo các tiêu chí hiện hành. Quan tâm, chăm lo đối tượng yếu thế, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có công với cách mạng,...; tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua "Núi Thành chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên.

          Năm là, Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh thông qua xây dựng các tiềm lực của huyện; xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo đảm tính toàn diện, tập trung có trọng điểm trên từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và cả huyện. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, tai nạn lao động, phòng chống cháy, nổ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm các vi phạm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. 

          Sáu là, Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy Nhà nước. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

Tin liên quan