Những kết quả đạt được sau 01 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện

   Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại nhằm gia tăng giá trị, tạo ra được khối lượng hàng hóa lớn; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào sản xuất;

 

       mở rộng quy mô, hình thức liên kết trong sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh; sản xuất sản phẩm theo hướng sạch, hữu cơ; tạo cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp bên cạnh các mục tiêu kinh tế, để thúc đẩy, thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu. Ở những nơi, những địa phương có điều kiện, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại cần hướng đến việc gắn kết với phát triển du lịch, nhằm gia tăng giá trị.

          Với mục đích đó, ngày 05/4/2022, Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành thông qua nghị quyết số 02/NQ-HĐND về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2022 - 2025 với mục tiêu xây dựng mới 150 vườn đảm bảo hệ thống  nước tưới, trồng các loại cây trồng có chất lượng và có giá trị kinh tế cao; đảm bảo các sản phẩm từ kinh tế vườn, kinh tế trang trại đạt sản phẩm OCOP; đồng thời hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả; đảm bảo 100% các chủ vườn, các chủ trang trại được tập huấn về kỹ thuật sản xuất tiên tiến, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất.