Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về thống nhất điều chỉnh một số công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về thống nhất điều chỉnh một số công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

Nghị quyết đầu tư công: NQ 41

Tin liên quan