Phê duyệt danh mục, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của các công trình sử dụng nguồn kinh phí chi đầu tư thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 của xã Tam Giang, Tam Mỹ Đông

Phê duyệt danh mục, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của các công trình sử dụng nguồn kinh phí chi đầu tư thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 của xã Tam Giang, Tam Mỹ Đông

Quyết định phê duyệt: QD 4448

Tin liên quan